ובינינו | Inbetween

A couple tries to understand what’s between them.

A 3rd year film, in collaboration with Lee Oz from Oz Animation.